Mur għall-kontenut ewlieni
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Malti
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet12 Novembru 2020

Unjoni ta' Ugwaljanza: Il-Kummissjoni tippreżenta l-ewwel strateġija li qatt għamlet dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ fl-UE

emjlcn-weaeetlj.jpeg
© EU
Il-Kummissjoni Ewropea, illum ippreżentat l-ewwel strateġija li qatt saret fl-UE dwar l-ugwaljanza għal persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru, intersesswali u queer (LGBTIQ), kif imħabbar mill-President von der Lleyen fid-Diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2020.

 

 

Filwaqt li sar progress fl-UE lejn l-ugwaljanza tal-LGBTIQ matul l-aħħar snin, id-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTIQ għadha tippersisti b'43% jħossuhom diskriminati. il-kriżi tal-COVID-19 kompliet biss taggrava s-sitwazzjoni. L-istrateġija tal-lum tindirizza l-inugwaljanzi u l-isfidi li jaffettwaw lill-persuni LGBTIQ, u tistabbilixxi għadd ta' azzjonijiet immirati inklużi miżuri legali u ta' finanzjament għall-5 snin li jmiss. L-istrateġija tipproponi li testendi l-lista ta' reati tal-UE biex tkopri reati ta' mibegħda, inkluż diskors ta' mibegħda u reati ta' mibegħda ta' natura omofobika u biex tressaq' il quddiem il-leġiżlazzjoni dwar l-għarfien reċiproku ta' paternità f'sitwazzjonijiet transfruntiera, fost l-oħrajn. Hija tiżgura wkoll li t-tħassib tal-LGBTIQ huwa rifless sew fit-tfassil tal-politika tal-UE, biex il-persuni LGBTIQ, fid-diversità kollha tagħhom, ikunu sikuri u jkollhom opportunitajiet indaqs biex jirnexxu u jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà. 

Il-Viċi President għall-Valuri u t-Trasparenza Vera Jourová qalet: “Kulħadd għandu jħossu liberu li jkun min hu — mingħajr biża' jew persekuzzjoni. Dan huwa dak li hija l-Ewropa u dan huwa dak li nirrappreżentaw. Din l-ewwel strateġija fil-livell tal-UE se ssaħħaħ l-isforzi konġunti tagħna biex niżguraw li kulħadd jiġi ttrattat b'mod ugwali.”

Il-Kummissarju għall-Ugwaljanza, Helena Dalli, qalet: “Illum, l-UE tafferma ruħha, bħala l-eżempju li għandna nsegwu, fil-ġlieda għad-diversità u l-inklużjoni. L-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni huma valuri ewlenin u drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li kulħadd fl-Unjoni Ewropea għandu jħossu sikur u liberu mingħajr biża' ta' diskriminazzjoni jew vjolenza abbażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru jew il-karatteristiċi tas-sess. Għadna ‘l bogħod mill-inklużjoni u l-aċċettazzjoni sħiħa li l-persuni LGBTIQ jistħoqqilhom. Flimkien mal-Istati Membri, għandi fiduċja li nistgħu nagħmlu l-Ewropa post aħjar u aktar sikur għal kulħadd.” F'dan ir-rigward, l-istrateġija tappella lil dawk l-Istati Membri li m'għandhomx strateġiji nazzjonali għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ biex jadottaw waħda, li tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ f'pajjiżhom.”

 

Azzjonijiet lejn l-ugwaljanza LGBTIQ fl-2020–2025

L-istrateġija tistabbilixxi serje ta' azzjonijiet immirati madwar erba' pilastri ewlenin, iffukati fuq: l-indirizzar tad-diskriminazzjoni; l-iżgurar tas-sikurezza; il-bini ta' soċjetajiet inklużivi; u t-tmexxija tas-sejħa għall-ugwaljanza LGBTIQ madwar id-dinja. Uħud mill-azzjonijiet ewlenin deskritti fl-Istrateġija jinkludu:

  • Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni: Il-protezzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni hija essenzjali biex titmexxa ‘l quddiem l-ugwaljanza tal-LGBTIQ. Il-Kummissjoni se twettaq eżerċizzju ta' rendikont, b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi. Ir-rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi se jiġi ppubblikat sal-2022. B'segwitu għar-rapport, il-Kummissjoni se tressaq kwalunkwe leġiżlazzjoni, jiġifieri dwar it-tisħiħ tar-rwol tal-korpi tal-ugwaljanza. Il-Kummissjoni se tressaq ukoll qafas regolatorju li se jindirizza b'mod speċifiku r-riskju ta' preġudizzju u diskriminazzjoni inerenti fis-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali (IA).
  • L-iżgurar tas-sikurezza: Il-persuni LGBTIQ isofru b'mod sproporzjonat minn reati ta' mibegħda, diskors ta' mibegħda u vjolenza filwaqt li n-nuqqas ta' rappurtar ta' reati ta' mibegħda għadu problema serja. Biex tarmonizza l-protezzjoni kontra reati ta' mibegħda u diskors ta' mibegħda kontra l-LGBTIQ, fl-2021 il-Kummissjoni se tippreżenta inizjattiva biex testendi l-lista ta' “reati tal-UE” biex tinkludi reati ta' mibegħda u diskors ta' mibegħda mmirati lejn persuni LGBTIQ. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tipprovdi opportunitajiet ta' finanzjament għal inizjattivi li għandhom l-għan li jiġġieldu r-reati ta' mibegħda, id-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza kontra persuni LGBTIQ.
  • Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-familji qawsalla: Minħabba d-differenzi fir-rikonoxximent legali bejn l-Istati Membri, ir-rabtiet familjari mhux dejjem jistgħu jiġu rikonoxxuti meta l-familji qawsalla jaqsmu l-fruntieri interni tal-UE. Il-Kummissjoni se tressaq inizjattiva leġiżlattiva dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-paternità u tesplora miżuri possibbli biex tappoġġa r-rikonoxximent reċiproku ta' sħubija bejn l-istess sess bejn l-Istati Membri.
  • L-ugwaljanza LGBTIQ madwar id-dinja: F'diversi partijiet tad-dinja, il-persuni LGBTIQ jesperjenzaw ksur u abbużi serji tad-drittijiet. Il-Kummissjoni se tappoġġa wkoll azzjonijiet għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ taħt l-istrument tal-viċinat, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni internazzjonali (NDICI), l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) u l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil.

 

L-integrazzjoni tal-ugwaljanza LGBTIQ fil-politiki tal-UE

Taħt it-tmexxija tal-Kummissarju għall-Ugwaljanza, Helena Dalli, u bl-appoġġ tat-Task Force dwar l-Ugwaljanza, il-Kummissjoni se tintegra wkoll il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni li taffettwa lill-persuni LGBTIQ fil-politiki u l-inizjattivi ewlenin kollha tal-UE.

 

Il-Passi li Jmiss

L-Istati Membri huma mħeġġa jibnu fuq l-aħjar prattiki eżistenti u jiżviluppaw il-pjanijiet ta' azzjoni tagħhom stess dwar l-ugwaljanza bejn il-persuni LGBTIQ. L-objettiv ser ikun li l-persuni LGBTIQ jiġu protetti aħjar kontra d-diskriminazzjoni, biex l-azzjoni taħt din l-istrateġija tiġi kkomplementata b'miżuri biex tiġi avvanzata l-ugwaljanza tal-LGBTIQ f'oqsma ta' kompetenza tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni Ewropea se timmonitorja regolarment l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet deskritti fl-Istrateġija u tippreżenta rieżami ta' nofs it-terminu fl-2023.

 

Kuntest

L-istrateġija ppreżentata llum hija l-ewwel strateġija tal-Kummissjoni fil-qasam tal-ugwaljanza tal-LGBTIQ, li twettaq l-impenn tal-President von der Leyen għal Unjoni ta' Ugwaljanza.

L-istrateġija tibni fuq il-Lista ta' Azzjonijiet għall-Progress tal-Ugwaljanza tal-LGBTI. Hija torbot ma' oqfsa strateġiċi u istrateġiji oħra tal-Kummissjoni Ewropea inkluż il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu 2020-2025, li ġie adottat dan l-aħħar, l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Vittmi, u l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

L-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni huma valuri ewlenin u drittijiet fundamentali fl-UE, minquxa fit-Trattati tagħha u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. F'dawn l-aħħar deċennji, l-iżviluppi leġiżlattivi, il-każistika u l-inizjattivi ta' politika tejbu l-ħajja ta' ħafna nies u għenuna nibnu soċjetajiet aktar ugwali u akkoljenti, inkluż għal persuni LGBTIQ. Filwaqt li hemm aċċettazzjoni soċjali akbar u appoġġ għal drittijiet ugwali fl-UE, mhux dejjem issarraf f'titjib ċar fil-ħajja tal-persuni LGBTIQ. Skont l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) 43 % tal-persuni LGBT iddikjaraw li jħossuhom diskriminati fl-2019, meta mqabbla ma' 37 % fl-2012. Il-kriżi tal-COVID-19 ġabet magħha pressjonijiet ġodda għall-gruppi l-aktar vulnerabbli, u l-persuni LGBTIQ mhumiex eċċezzjoni.

Ħafna mill-oqsma ta' politika marbuta mat-titjib tal-ugwaljanza tal-LGBTIQ huma primarjament responsabbiltajiet nazzjonali. Madankollu, l-UE għandha rwol importanti fl-għoti ta' gwida politika, fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet mill-Istati Membri, fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-progress, fl-għoti ta' appoġġ permezz tal-fondi tal-UE, u fil-promozzjoni tal-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri.

 

Aktar informazzjoni

Komunikazzjoni – Unjoni ta' Ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ 2020-2025

Skeda informattiva - Strateġija għall-Ugwaljanza tal-LGBTIQ

Awdjoviżiv - Strateġija ta' Ugwaljanza LGBTIQ

L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali: UE-LGBTI II — Triq twila lejn l-ugwaljanza tal-LGBTI

Kummissjoni Ewropea: L-Ewrobarometru Speċjali 493: Id-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
12 Novembru 2020