Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet30 Marzu 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta6 min qari

Ekonomija Ċirkolari: Il-Kummissjoni tipproponi drittijiet ġodda tal-konsumatur u projbizzjoni fuq il-greenwashing

A European Green Deal

Illum, il-Kummissjoni qed tipproponi li taġġorna r-regoli tal-konsumatur tal-UE biex tagħti s-setgħa lill-konsumaturi għat-tranżizzjoni ekoloġika. Ir-regoli aġġornati se jiżguraw li l-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent meta jixtru l-prodotti tagħhom. Il-konsumaturi se jkollhom id-dritt li jkunu jafu għal kemm żmien il-prodott huwa ddisinjat biex idum u kif, jekk xejn, jista' jissewwa. Barra minn hekk, ir-regoli se jsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur kontra asserzjonijiet ambjentali mhux affidabbli jew foloz, li jipprojbixxu l-“greenwashing” u prattiki li jqarrqu bil-konsumaturi dwar id-durabilità ta' prodott.

Il-Viċi President għall-Valuri u t-Trasparenza, Věra Jourová, qalet: “Qed nappoġġaw lill-konsumaturi li jixtiequ dejjem aktar jagħżlu prodotti li jdumu aktar u li jistgħu jissewwew. Irridu niżguraw li l-impenn tagħhom ma jkunx imfixkel minn informazzjoni qarrieqa. Qed nagħtuhom għodod ġodda b'saħħithom biex jagħmlu għażliet infurmati u jżidu s-sostenibbiltà tal-prodotti u l-ekonomija tagħna b'din il-proposta.”

Il-Kummisarju għall-Ġustizzja, Didier Reynders żied jgħid: “Jekk ma nibdewx nikkunsmaw b'mod aktar sostenibbli, mhux se nilħqu l-għanijiet tagħna tal-Patt Ekoloġiku Ewropew - daqshekk huwa sempliċi. Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-konsumaturi huma lesti li jikkontribwixxu, rajna wkoll żieda fil-“greenwashing” u l-prattiki ta' prodotti li jsiru obsoleti malajr. Biex isiru l-atturi reali tat-tranżizzjoni ekoloġika, il-konsumaturi jrid ikollhom id-dritt għall-informazzjoni biex jagħmlu għażliet sostenibbli. Għandhom jiġu protetti wkoll kontra prattiki kummerċjali inġusti li jabbużaw mill-interess tagħhom li jixtru prodotti ekoloġiċi.”

Dritt ġdid għal informazzjoni dwar id-durabilità u l-possibbiltà ta' tiswija tal-prodotti

Il-Kummissjoni qed tipproponi li temenda d-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur biex tobbliga lill-kummerċjanti jipprovdu lill-konsumaturi b'informazzjoni dwar id-durabilità u l-possibbiltà ta' tiswija tal-prodotti:

  • Durabilità: Il-konsumaturi għandhom jiġu infurmati dwar id-durabilità garantita tal-prodotti. Jekk il-produttur ta' prodott tal-konsumatur joffri garanzija kummerċjali ta' durabilità ta' aktar minn sentejn, il-kummerċjant irid jipprovdi din l-informazzjoni lill-konsumatur. Għall-prodotti li jużaw l-enerġija, il-kummerċjant irid jinforma wkoll lill-konsumaturi meta ma tkun ġiet ipprovduta l-ebda informazzjoni dwar garanzija kummerċjali ta' durabilità mill-produttur.
  • Tiswijiet u aġġornamenti: Il-kummerċjant irid jipprovdi wkoll informazzjoni rilevanti dwar tiswijiet, bħall-punteġġ ta' tiswija (fejn applikabbli), jew informazzjoni rilevanti oħra dwar it-tiswija magħmula disponibbli mill-produttur bħad-disponibbiltà ta' spare parts jew manwal tat-tiswija. Għall-apparati intelliġenti u l-kontenut u s-servizzi diġitali, il-konsumatur irid jiġi infurmat ukoll dwar l-aġġornamenti tas-softwer ipprovduti mill-produttur.

Il-produtturi u l-kummerċjanti se jiddeċiedu dwar l-aktar mod xieraq biex jipprovdu din l-informazzjoni lill-konsumatur, kemm jekk fuq l-imballaġġ kif ukoll fid-deskrizzjoni tal-prodott fuq is-sit web. Fi kwalunkwe każ, dan għandu jiġi pprovdut qabel ix-xiri u b'mod ċar u li jinftiehem.

Projbizzjoni fuq il-greenwashing u l-prodotti ppjanati li jsiru obsoleti

Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll diversi emendi għad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali (UCPD). L-ewwel nett, il-lista tal-karatteristiċi tal-prodott li dwarhom kummerċjant ma jistax iqarraq bil-konsumaturi titwessa' biex tkopri l-impatt ambjentali jew soċjali, kif ukoll id-durabilità u l-possibbiltà ta' tiswija. Imbagħad, iżżid ukoll prattiki ġodda li jitqiesu qarrieqa wara valutazzjoni każ b'każ, bħal pereżempju li tagħmel talba ambjentali relatata mal-prestazzjoni ambjentali futura mingħajr impenji u miri ċari, oġġettivi u verifikabbli, u mingħajr sistema ta' monitoraġġ indipendenti.

Fl-aħħar nett, temenda l-UCPD billi żżid prattiki ġodda mal-lista eżistenti ta' prattiki kummerċjali inġusti pprojbiti, l-hekk imsejħa “lista sewda”. Il-prattiki l-ġodda se jinkludu, fost l-oħrajn:

  • Nuqqas ta' informazzjoni dwar il-karatteristiċi introdotti biex jillimitaw id-durabilità, pereżempju, softwer li jwaqqaf jew inaqqas il-funzjonalità tal-oġġett wara perjodu ta' żmien partikolari;
  • Isiru asserzjonijiet ambjentali ġeneriċi u vagi fejn il-prestazzjoni ambjentali eċċellenti tal-prodott jew tal-kummerċjant ma tkunx tista' tintwera. Eżempji ta' tali asserzjonijiet ambjentali ġeneriċi huma “ekoloġiċi”, “eko” jew “ekoloġiċi”, li jissuġġerixxu jew joħolqu b'mod żbaljat l-impressjoni ta' prestazzjoni ambjentali eċċellenti;
  • Isiru asserzjoni ambjentali dwar il-prodott kollu, meta verament tikkonċerna biss ċertu aspett tal-prodott;
  • Il-wiri ta' tikketta volontarja ta' sostenibbiltà li ma kinitx ibbażata fuq skema ta' verifika ta' parti terza jew stabbilita mill-awtoritajiet pubbliċi;
  • Nuqqas ta' informazzjoni li oġġett għandu funzjonalità limitata meta wieħed juża oġġetti konsumabbli, spare parts jew aċċessorjimhux ipprovduti mill-produttur oriġinali.

Dawn l-emendi għandhom l-għan li jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt għall-kummerċjanti iżda wkoll li jiffaċilitaw l-infurzar ta' każijiet relatati mal-greenwashing u l-prodotti li jsiru obsoleti malajr. Barra minn hekk, billi jiżguraw li l-asserzjonijiet ambjentali jkunu ġusti, il-konsumaturi se jkunu jistgħu jagħżlu prodotti li huma ġenwinament aħjar għall-ambjent mill-kompetituri tagħhom. Dan se jinkoraġġixxi l-kompetizzjoni lejn prodotti aktar ambjentalment sostenibbli, u b'hekk jitnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent.

Il-passi li jmiss

Il-proposti tal-Kummissjoni issa se jiġu diskussi mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Ladarba jiġu adottati u trasposti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri, il-konsumaturi se jkunu intitolati għal rimedji f'każ ta' ksur, inkluż permezz tal-proċedura ta' rimedju kollettiv skont id-Direttiva dwar l-Azzjonijiet Rappreżentattivi.

Sfond

Ir-reviżjonijiet proposti fil-liġi tal-konsumatur tal-UE tħabbru fl-Aġenda Ġdida għall-Konsumaturi u fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari. Ir-reviżjonijiet għandhom l-għan li jappoġġaw il-bidliet meħtieġa fl-imġiba tal-konsumaturi biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi u ambjentali skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew billi jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom informazzjoni aħjar dwar id-durabilità u l-possibbiltà ta' tiswija tal-prodotti, kif ukoll jipproteġu lill-konsumaturi minn prattiki kummerċjali li jżommuhom milli jixtru b'mod aktar sostenibbli.

Meta kienet qed tabbozza l-proposta, il-Kummissjoni kkonsultat aktar minn 12,000 konsumatur, kif ukoll kumpaniji, esperti tal-konsumaturi u awtoritajiet nazzjonali. Il-verifika tal-affidabbiltà tal-asserzjonijiet ambjentali fuq il-prodotti tqieset bħala l-akbar ostaklu għall-konsumaturi biex jinvolvu ruħhom fit-tranżizzjoni ekoloġika. Madwar nofs dawk li wieġbu qalu li kienu lesti jħallsu aktar biex prodott idum aktar mingħajr il-ħtieġa ta' tiswijiet.

Ir-riċerka turi wkoll li l-konsumaturi qed iħabbtu wiċċhom ma' prattiki kummerċjali inġusti, li jwaqqfuhom b'mod attiv milli jagħmlu għażliet sostenibbli. Il-prattiki komuni jinkludu prodotti li jsiru obsoleti malajr, asserzjonijiet ambjentali qarrieqa (“greenwashing”), tikketti jew l-għodod ta' informazzjoni dwar sostenibbiltà mhux trasparenti u mhux kredibbli.

Din il-proposta hija parti mill-għan usa' tal-Kummissjoni Ewropea li ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050. Dan jista' jseħħ biss jekk il-konsumaturi u n-negozji jkunu qed jikkunsmaw u jipproduċu b'mod aktar sostenibbli. Il-proposta se tiġi kkomplementata wkoll minn inizjattivi oħra, inkluża l-Inizjattiva dwar il-Prodotti Sostenibbli (li ġiet adottata wkoll illum) u inizjattivi futuri dwar is-Sostanzjar ta' Asserzjonijiet Ekoloġiċi u dwar id-Dritt għal Tiswija (li għalihom hija miftuħa konsultazzjoni pubblika sal-5 ta' April 2022). L-inizjattiva li jmiss dwar id-Dritt għat-Tiswija se tiffoka fuq l-inkoraġġiment tat-tiswija tal-oġġetti wara x-xiri, filwaqt li l-inizjattiva tal-lum dwar l-Għoti tas-Setgħa lill-Konsumaturi għat-Tranżizzjoni Ekoloġika timponi obbligu li tingħata informazzjoni dwar il-possibbiltà ta' tiswija qabel ix-xiri, u protezzjoni kontra prattiki inġusti marbuta mal-prodotti li jiġu obsoleti malajr.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Fit-23 ta' Frar 2022, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll il-proposta tagħha dwar id-Diliġenza Dovuta tas-Sostenibbiltà Korporattiva, li tistabbilixxi regoli ċari u bbilanċjati għall-kumpaniji biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, u jġibu ruħhom b'mod sostenibbli u responsabbli. B'mod parallel, il-Kummissjoni qed taħdem ukoll biex tappoġġa lin-negozji permezz tat-tranżizzjoni ekoloġika, inkluż b'inizjattivi volontarji bħall-Impenn ta' Konsum Sostenibbli.

Għal aktar informazzjoni

Proposta għal Direttiva fir-rigward tal-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi għat-tranżizzjoni ekoloġika permezz ta' protezzjoni aħjar kontra prattiki inġusti u informazzjoni aħjar

Skeda Informattiva bl-isem Nagħtu s-Setgħa lill-Konsumaturi għat-Tranżizzjoni Ekoloġika

Paġna web Nagħtu s-Setgħa lill-Konsumaturi għat-Tranżizzjoni Ekoloġika

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
30 Marzu 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta