Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet24 Mejju 2023Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta4 min qari

L-Unjoni tas-Swieq Kapitali: Il-Kummissjoni tipproponi regoli ġodda biex tipproteġi u tagħti s-setgħa lill-investituri individwali fl-UE

money

Illum il-Kummissjoni adottat Pakkett ta' Investiment għall-Konsumatur li jqiegħed l-interessi tal-konsumaturi fiċ-ċentru tal-investiment individwali. L-għan huwa li l-investituri individwali (jiġifieri l-investituri “konsumaturi”) jingħataw is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment li jkunu allinjati mal-ħtiġijiet u l-preferenzi tagħhom, filwaqt li jiġi żgurat li dawn jiġu ttrattati b'mod ġust u protett kif xieraq. Dan se jsaħħaħ il-fiduċja u l-kunfidenza tal-investituri individwali biex jinvestu b'mod sikur fil-futur tagħhom u jieħdu vantaġġ sħiħ mill-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-UE.

Wieħed mit-tliet objettivi ewlenin tal-Kummissjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-2020 kien li l-UE ssir post saħansitra aktar sikur għaċ-ċittadini biex jinvestu fit-tul. Il-pakkett tal-lum ifittex li jikseb dak l-għan u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fis-swieq kapitali tal-UE, li tradizzjonalment kienet aktar baxxa milli f'ġurisdizzjonijiet oħra, bħall-Istati Uniti — minkejja li l-Ewropej għandhom rati ta' tfaddil għoljin ħafna.  It-tisħiħ tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali huwa wkoll mezz essenzjali biex il-finanzjament privat jiġi dirett lejn l-ekonomija tagħna u biex jiffinanzja t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-Pakkett fid-dettall

Il-pakkett jinkludi miżuri ambizzjużi u b'firxa wiesgħa biex:  

  • Itejjeb il-mod kif tiġi provduta l-informazzjoni lill-investituri individwali dwar prodotti u servizzi ta' investiment, b'modi li huma aktar sinifikanti u standardizzati, billi jadatta r-regoli ta' divulgazzjoni għall-era diġitali u l-preferenzi ta' sostenibbiltà dejjem jikbru tal-investituri;
  • Iżid it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-ispejjeż billi jirrikjedi l-użu ta' preżentazzjoni u terminoloġija standard dwar l-ispejjeż; Dan se jiżgura li l-prodotti ta' investiment iġibu valur reali għall-flus lill-investituri individwali;
  • Jiżgura li l-klijenti individwali kollha jirċievu mill-inqas darba fis-sena stampa ċara tal-prestazzjoni tal-investiment tal-portafoll tagħhom
  • Jindirizza kunflitti ta' interess potenzjali fid-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment billi jipprojbixxi inċentivi għall-bejgħ ta' “eżekuzzjoni biss” (jiġifieri fejn ma jingħata l-ebda parir) u jiżgura li l-parir finanzjarju jkun allinjat mal-aħjar interessi tal-investituri individwali. Se jiġu introdotti wkoll salvagwardji u trasparenza aktar stretti fejn l-inċentivi huma permessi;
  • Jipproteġi lill-investituri individwali minn kummerċjalizzazzjoni qarrieqa billi jiżgura li l-intermedjarji finanzjarji (jiġifieri l-konsulenti) jkunu kompletament responsabbli għall-użu (u l-użu ħażin) tal-komunikazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni tagħhom, inkluż fejn issir permezz tal-midja soċjali, jew permezz ta' ċelebritajiet jew partijiet terzi oħra li jirrimuneraw jew jinċentivaw.
  • Iżomm standards għoljin ta' kwalifiki professjonali għall-konsulenti finanzjarji.
  • Jagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji aħjar, billi l-Istati Membri jiġu mħeġġa jimplimentaw miżuri nazzjonali li jistgħu jappoġġaw il-litteriżmu finanzjarju taċ-ċittadini, irrispettivament mill-età tagħhom, u l-isfond soċjali u edukattiv tagħhom.
  • Inaqqas il-piżijiet amministrattivi u jtejjeb l-aċċessibbiltà tal-prodotti u s-servizzi għall-investituri individwali sofistikati, billi jagħmel il-kriterji tal-eliġibbiltà biex isiru investitur professjonaliaktar proporzjonati.
  • Itejjeb il-kooperazzjoni superviżorja biex jagħmilha aktar faċli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u għall-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej biex jiżguraw li r-regoli jiġu applikati b'mod xieraq u effettiv b'mod koerenti madwar l-UE u biex jiġġieldu b'mod konġunt il-frodi u l-prattiki ħżiena. 

Il-pakkett tal-lum għandu ambitu wiesa' u jolqot il-vjaġġ kollu ta' investiment tal-konsumatur. Dan jikkonsisti f'Direttiva emendatorja, li tirrevedi r-regoli eżistenti stabbiliti fid-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFID II), id-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni (IDD), id-Direttiva dwar l-Impriża għal Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS), id-Direttiva dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi (AIFMD), u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tad-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvenza II), kif ukoll Regolament emendatorju, li jirrevedi r-Regolament dwar il-Prodotti ta' Investiment għall-Konsumatur u bbażati fuq l-Assigurazzjoni (PRIIPs).

Kuntest

Ir-regoli dwar il-protezzjoni tal-investitur bħalissa huma stabbiliti fl-istrumenti leġiżlattivi speċifiċi għas-settur, inklużi l-MiFID, ir-Regolament dwar il-PRIIPs, id-Direttiva tal-UCITS, l-AIFMD, is-Solvenza II, u l-IDD. Ir-regoli jistgħu jvarjaw minn strument finanzjarju għal ieħor u xi drabi jistgħu jkunu inkonsistenti, u b'hekk ir-rekwiżiti kumulattivi joħolqu konfużjoni għall-investituri individwali. Fl-istess ħin, id-diġitalizzazzjoni wasslet għal bidliet fil-mudelli ta' distribuzzjoni u għal forom ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni għal strumenti finanzjarji lejn klijenti individwali.

Matul dawn l-aħħar tliet snin, il-Kummissjoni kienet qed tiġbor evidenza bħala bażi għall-proposti tal-lum, inkluż studju fil-fond li jħares lejn kwistjonijiet ewlenin tal-investituri individwali (żvelar, pariri, inċentivi, adegwatezza), eżerċizzji estensivi ta' konsultazzjoni pubblika, sejħiet għal pariri mill-awtoritajiet superviżorji Ewropej, u ħafna kuntatti mal-partijiet ikkonċernati. 

Għal aktar informazzjoni

Mistoqsijiet u Tweġibiet

Skeda informattiva

Testi legali

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
24 Mejju 2023
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta